top of page

Poniżej znajdziesz regulamin, klauzulę RODO i zasady dot. przetwarzania wizerunku

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Prac Naukowych, zwanego dalej “Konkursem”, jest Komitet Organizacyjny X Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego, zwany dalej “Organizatorem”.

 

2. X Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne za rok akademicki 2022/2023 odbędzie się 20 kwietnia 2024 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie.

3. Uczestnikiem wydarzenia jest osoba, która dokonała rejestracji w formularzu uczestnictwa dostępnym na stronie forumradiologiczne.pl.

 

§2
Cele Konkursu

Konkurs ma na celu:

 

 • popularyzację zagadnień związanych z radiologią i diagnostyką obrazową,

 • poszerzanie wiedzy studentów,

 • stworzenie studentom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności nabytych w trakcie studiów w zakresie przygotowywania prac naukowych.

 

 

§3
Przedmiot Konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu wystąpienia ustnego lub plakatu elektronicznego.

 

§4
Harmonogram Konkursu

Organizator ustala Harmonogram Konkursu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 

§5
Uczestnicy Konkursu

1. Dopuszczalna jest praca zbiorowa (współautorstwo).

 

2. Autorem pracy może być, z zastrzeżeniem ust. 3., wyłącznie student kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, elektroradiologii lub fizyki medycznej.

 

3. W przypadku pracy zbiorowej, co najmniej jeden autor musi spełniać warunek określony w ust. 2, zaś pozostali muszą być studentami.

 

4.Autorami pracy mogą być maksymalnie 4 osoby.

 

5. Opiekunem pracy może być lekarz, technik elektroradiologii, fizyk medyczny lub doktorant.

 

6. Opiekun pracy nie może być jej autorem.

 

7. Dopuszcza się zgłoszenie pracy prezentowanej wcześniej na innych konferencjach, z zastrzeżeniem §5 ust. 1-6 niniejszego regulaminu.

 

8. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac.

 

§6
Prace Konkursowe

1. Prace mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

 • a. wystąpienie ustne – praca oryginalna,

 • b. wystąpienie ustne – praca typu opis przypadku,

 • c. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca oryginalna,

 • d. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca typu opis przypadku.

 

2. Tematyka zgłaszanych prac powinna dotyczyć radiologii diagnostycznej lub zabiegowej.

 

3. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie jej streszczenia oraz oświadczenia o treści: Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów, a jej autorami są wyłącznie studenci, spełniający warunki wskazane w §5 ust. 1-4 Regulaminu Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego. Uzyskano wszelkie wymagane zgody na wygłoszenie prezentacji.

 

4. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim i liczyć maksymalnie 2500 znaków (zagadnienia merytoryczne; bez tytułu, nazwisk autorów i afiliacji).

 

5. Streszczenie powinno być zgłoszone przez autora, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i prezentację pracy na konferencji, zwanego dalej „zgłaszającym”.

 

6. Autor, o którym mowa w ust. 5, powinien podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.

 

§7
Ocena nadesłanych streszczeń

1. Komisja, wyznaczona przez Organizatora konkursu, ocenia wartość merytoryczną streszczeń i decyduje o przyjęciupracy oraz o jej ostatecznej kwalifikacji do odpowiedniej kategorii.

 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy w przypadku jej niewystarczającej wartości merytorycznej lub stwierdzenia naruszenia praw do własności intelektualnej.

 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania pracy do innej kategorii niż zaproponował to zgłaszający.

 

4. Organizator informuje drogą mailową zgłaszającego o decyzji Komisji.

 

5. Organizator kontaktuje się ze zgłaszającym wyłącznie za pomocą wskazanego przez niego adresu e – mail.

 

§8
Struktura prac naukowych do prezentacji

1. Prace naukowe zgłoszone do konkursu powinny składać się z następujących elementów:

 

1.1. Praca oryginalna:

 • a. tytuł;

 • b. imię i nazwisko autora oraz współautorów;

 • c. nazwa reprezentowanej uczelni;

 • d. imię i nazwisko opiekuna pracy;

 • e. cel pracy;

 • f. materiał i metoda;

 • g. wyniki;

 • h. wnioski.

1.2. Praca typu opis przypadku:

 • a. tytuł;

 • b. imię i nazwisko autora oraz współautorów;

 • c. nazwa reprezentowanej uczelni;

 • d. imię i nazwisko opiekuna pracy;

 • e. wstęp (opis jednostki chorobowej);

 • f. omówienie przedstawionego przypadku;

 • g. wnioski.
   

§9
Przygotowanie prac naukowych do prezentacji

1. Zakwalifikowane do sesji naukowej prace powinny zostać przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) z zachowaniem następujących zasad:

 1. Prezentacje ustne:

  • a. w programie PowerPoint – a w przypadku formy zdalnej w formacie mp4/mpeg4,

  • b. w języku polskim,

  • c. pierwsze przeźrocze powinno zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwy Uczelni, którą reprezentują, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy;

  • d. w kategorii prac oryginalnych maksymalna liczba to 20 przeźroczy,

  • e. w kategorii prac typu opis przypadku maksymalna liczba to 10 przeźroczy.
    

 2. Plakaty elektroniczne:

  • a. w programie PowerPoint – a następnie zapisane w formacie pdf

  • b. w języku polskim,

  • c. pierwsze przeźrocze powinno zawierać: tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwy Uczelni, którą reprezentują, imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy;

  • d. w kategorii prac oryginalnych maksymalna liczba to 20 przeźroczy,

  • e. w kategorii prac typu opis przypadku maksymalna liczba to 10 przeźroczy.

 

2. Czas prezentacji dla prac ustnych:

 • a. dla prac oryginalnych: 10 minut

 • b. dla prac typu opis przypadku: 7 minut

 

3. Przewidywany jest dodatkowy czas na dyskusję:

 • a. 5 minut dla prac oryginalnych,

 • b. 3 minuty dla prac typu przypadek kliniczny.
   

 

4. Gotowe prace (prezentacje ustne i plakaty elektroniczne), zapisane w odpowiednim formacie, powinny być zatytułowane nazwiskiem i imieniem zgłaszającegooraz dwoma pierwszymi wyrazami tytułu. Przykładowo praca Adama Kowalskiego o nazwie Lorem ipsum powinna zostać zatytułowana adam_kowalski_lorem_ipsum.format.

 

5. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatorów: forumradiologiczne@gmail.com. W przypadku dużych plików dopuszcza się skorzystanie z bezpłatnego serwisu (do 2GB) dostępnego pod adresem www.wetransfer.com.

§10
Konkurs prac naukowych

1. Warunkiem przeprowadzenia konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie i zaakceptowanieco najmniej 3 prac w danej kategorii.

2.Jeśli liczba zaakceptowanych prac w danej kategorii będzie mniejsza niż wskazana w ust. 1,Organizator ma prawo odwołać konkurs w danej kategorii lub przenieść pracę do innej kategorii Konkursu

3.Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia konkursu, nawet jeżeli liczba prac będzie mniejsza niż wskazana w ust. 1.

4. Wszystkie zakwalifikowane prace, z zastrzeżeniem ust. 1, biorą udział w konkursie na najlepszą pracę w następujących kategoriach:

 • a. wystąpienie ustne – praca oryginalna;

 • b. wystąpienie ustne – praca typu opis przypadku;

 • c. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca oryginalna;

 • d. plakat elektroniczny (e-plakat) – praca typu opis przypadku.

5. Oceny prac dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 

6. Prace będą oceniane pod kątem wartości merytorycznej, a także ze względu na sposób prezentacji.

 

7. Werdykt Komisji zostanie ogłoszony w terminie podanym przez Organizatora i przesłany za pomocą wskazanego przez zgłaszającego adresu e – mail.

 

8.Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy konkursowej w materiałach informacyjnych, promocyjnych i materiałach prasowych, a w szczególności w Księdze Abstraktów IX Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla Uczestnika.
 

§11
Nagrody

1. Organizator, kierując się werdyktem Komisji Konkursowej, przyznaje autorom najlepszych prac nagrody.

 

2. Liczbę i rodzaj nagród określa Organizator konkursu.

 

3. Główna nagroda to bezpłatny udział w European Congress of Radiology 2024 dla laureata I nagrody w kategorii wystąpienie ustne – praca oryginalna; fundatorem jest Fundacja PolradiologiaViva.

 

§12
Kontakt z organizatorami

Do kontaktu z Organizatorem służy adres mailowy: kontakt@forumradiologiczne.pl

 

 

§13
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Konkursu oraz rozstrzyga spory wynikłe z jego stosowania.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz Harmonogramie.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu i wydarzenia.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, w celu realizacji jego procesu.

 

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Klauzula RODO i zasady dot. przetwarzania wizerunku

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), IX Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne, zwanego dalej Wydarzeniem, informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studenckie Koło Naukowe X-RAY przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej będącym jednostką organizacyjną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiadającego siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. Mailem do kontaktu jest: forumradiologiczne@gmail.com
   

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rejestracji na wydarzenie i kontaktu z uczestnikami w celu organizacji Wydarzenia, nawiązywania kontaktu z uczestnikami, w celu prowadzenia statystyk i raportów, w celu informacyjnym dotyczącym organizacji 10. i kolejnych edycji Wydarzenia, zachowania wymogów bezpieczeństwa przy organizacji Wydarzenia oraz organizacji konkursu prac naukowych odbywającego się w ramach Wydarzenia (w przypadku gdy weźmie Pan/Pani udział w ww. konkursie) i organizacji warsztatów USG organizowanych wspólnie z podmiotem zewnętrzenym. 
   

 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
   

 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
   

 5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym Administrator Wydarzenia zleci czynności wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych związane z takim czynnościami jak: obsługa poczty elektronicznej, druku identyfikatorów, obsługi IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem poczty Gmail o adresie forumradiologiczne@gmail.com dostarczanej przez firmę Google, w celu obsługi adresu mailowego służącego do obsługi kontaktu z Uczestnikami wydarzeni, a także organizatora warsztatów USG SonoTeam, tj. Fundacji Rozwoju Chirurgii Radiologicznej dla celów weryfikacji uprawnienia do bezpłatnego udziału w warsztatach. Za pomocą ww. narzędzia Google przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, uczelnia, tytuł, rola i rok studiów uczestnika; z kolei organizator SonoTeam będzie przetwarzał imię i nazwisko, tytuł, rolę, uczelnię, rok studiów i adres e-mail uczestnika. 
   

 6. Dane przechowywane będą przez okres 3 lat od dnia Wydarzenia.
   

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy:forumradiologiczne@gmail.com

 

Zasady dotyczące przetwarzania wizerunku

 

 1. Uczestnik, biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku oraz głosu w czasie i miejscu odbywania się Wydarzenia oraz rozpowszechniane go w celach informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem stron www (www.forumradiologiczne.pl i www.forumradiologiczne.wixsite.com/sofor), strony na portalu Facebook (www.facebook.com/KonferencjaSOFoR/) Studenckiego Ogólnopolskie Forum Radiologicznego, na profilu Administratora na portalu Instagram (@skn_xray), stronach www, Facebook i Instagram organizatora warsztatów SonoTeam, a także na materiałach promujących Wydarzenie (ulotki, plakaty itd.). Czynności te mogą być wykonywane przez Administratora i organizatora warsztatów SonoTeam. 2. Wyrażona zgoda jest ograniczona czasowo do 3 lat od dnia Wydarzenia, oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach.  
   

 2. Wyrażona zgoda jest ograniczona czasowo do 3 lat od dnia Wydarzenia, oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach.

bottom of page